Det är lönsamt att gödsla ekogrödan!
Det är lönsamt att gödsla ekogrödan!

Det är lönsamt att gödsla ekogrödan!


Årets höga priser på den ekologiska handelsgödseln har nog fått fler än en odlare att fundera på om gödsling lönar sig. Det generella rådet är att gödslingen fortsatt lönar sig, men att en genomtänkt strategi och precision i spridningen blir allt mer viktig.

Priset på den ekologiska handelsgödseln har nått nya rekordhöjder under 2014. Konkurrensen om råvaran har hårdnat från tillverkare av djurmat till päls- och husdjur och sedan det godkänts som fiskfoder. Dessutom räknar man med ytterligare konkurrens om råvaran när den troligtvis godkänns som foder till grisar och fjäderfä. Den som räknat med sänkta priser på ekogödseln framöver löper alltså stor risk att bli besviken.

Årets Ekorådgivare 2014, Jon Orvendal på Växtråd, har räknat lite på förutsättningarna för spannmålsodlaren vid olika scenarion under 2014.
Exemplet är ett försöksresultat från Västergötland på merskördar i vårvete.

Jon Orvendal, VäxtRåd

 

- Jag har räknat på vad 80 kg N i form av Biofer 10-3-1 kostar och vad man får in med den merskörden. Resultatet visar fortfarande på ett positivt gödslingsnetto på ca 500 kr/ha vid ett Bioferpris på 4 kr/kg och ett ekologiskt spannmålspris på 2,5 kr/kg.

När det gäller vete så skiljer priset en hel del beroende på om spannmålen kan gå till humanindustrin eller om det blir djurfoder, något att också fundera på innan man beslutar sig för att skippa gödslingen till priset av ett lågt protein. Med ett vetepris på upp emot dagens 3 kronor så är gödsling definitivt lönsam och till skörd 2014 inför Lantmännen Lantbruk även en premie på ekovete med proteinhalt över 11 procent.

- Kalkylen förbättras ju avsevärt om spannmålspriset stiger och/eller gödselpriset sjunker. Men jag vill flagga för att just detta försök visar generellt högre merskördar än vad många andra gör. Det finns försök från exempelvis HIR-Malmöhus där en del motsvarande kalkyler med gödsling i höstvete visar negativa gödslingsnetton.

Med ett högre gödselpris blir det ett högre risktagande för bonden i bedömningen hur mycket man ska gödsla. Med ett ökat gödselpris så blir det ännu viktigare att satsa på precisionsodling för att få rätt mängd på rätt ställen. Vissa områden kanske det inte alls är någon idé att gödsla, medan andra ger tillbaka med råge.

- Rådet vi ger idag är att det fortfarande lönar sig att använda produkterna men att man måste vara mycket noggrann med att använda dem rätt för att verkligen säkerställa att de ger maximal effekt. Som sagt, min uppfattning är att vi generellt har ett positivt netto av ekologiska gödselmedel som Biofer.


Räkneexempel:
Man brukar säga att 20-25 kg N/ha ger ett ton i merskörd i stråsäd. Eftersom Biofer har ca 70-75 % effekt av konventionell handelsgödsel behövs då ca 300 kg Biofer 10-3-1 för att få ett ton i merskörd. Detta kostar vid 4 kr/kg 1200 kr och ger då tillbaka 2500 kr/ha vid ett spannmålspris på 2,5 kr/kg.
 
Gyllebo Gödning
 
Agriprim