Marknadsrapport EKO från v 41
Marknadsrapport EKO från v 41

Marknadsrapport EKO från v 41


Skörden är nu snart avklarad i Europa. Osäkerheten är nu mindre. Marknaden vet vad som gäller. Fler fysiska affär blir nu gjorda och prisbildningen blir säkrare. Generellt ser vi svagt stigande priser och något bättre premie än vad som gällt under skördeperioden. Variationen mellan grödorna är dock stor.

Marknadsläget
Skörden börjar nu vara klar på norra halvklotet. Osäkerheten om skördarna och kvaliteten börjar nu klarna och marknaden börjar nu veta vad som gäller. I vissa fall innebär det prispress och andra fall inser marknaden att tillgången är begränsad.
Generellt ger det ett mer tydligt marknadsläge. Detta år innebär det att priserna för ekologisk spannmål börjat stiga svagt de senaste veckorna. En av de främsta anledningar är en dålig skörd av ekologisk spannmål i UK, framförallt dålig kvalitet. UK tvingas nu importera mer än normalt och det påverkar priset i Europa.

 

 

Exportörer av eko spannmål till Europa är som vanligt främst Kazakstan och Ukraina. Produktionen i dessa länder är något sämre än förra året och deras inhemska prisnivå har stigit. Det påverkar priset på importspannmålen och det börjar nu också påverka prisnivån i länder med underskott. Dit hör fortfarande Sverige och nu också UK. Skörden i Tyskland är bättre än normalt och deras behov av import har minskat.

Även i år har vi problem med höga DON nivåer i havren, även om problemet generellt är mindre. Intressant att notera är att nivån på DON är betydligt lägre i KRAV havren än i den konventionella. Orsaken är inte klarlagd men skulle kunna bero på en något glesare gröda i KRAV odlingarna, mindre liggsäd och fler som plöjer.

Årets skörd av inhemska KRAV proteingrödor ser ut att bli betydligt mindre än förra året. Det gäller både ärter och åkerbönor. Samma tendens syns i andra länder och redan nu kan man se begränsad tillgång med stigande priser.

Pris och analys
Marknadspriset för ekospannmål har generellt stigit svagt de senaste veckorna. Prisutvecklingen varierar dock kraftigt mellan olika grödor.
För kvarnvete med proteinhalten 11 % ligger marknadspriset på 390 – 395 €/ton.
Rågen har generellt satts under prispress ute i Europa då skörden varit bra och stor. Situationen är dock annorlunda i Sverige. Odlingen har minskat och priset i Sverige är relativt bra jämfört med marknadspriset i Europa och ligger på nivå 360 – 370 €/ton.

Skörden av grynhavre i Sverige är inte så bra som vi räknat med. Kvaliteten är dock generellt bättre än förra året och tillgänglig kvantitet är något större än förra året då mindre andel försvinner p.g.a. höga DON värden över 1 750 µg/kg. Då Tyskland har en bra skörd är priserna under press för tillfället. Men en ny marknad i både Norge och UK kan förändra läget. Just nu ligger marknadspriser kring 370 -380 €/ton

Produktionen av ärter och åkerbönor ser ut att minska i Sverige. Samma tendens syns i andra länder och priset har stigit och ligger på nivån 440 – 445 €/ton

Marknadspriset för ekospannmål i Sverige år fortsatt en funktion av priset i Europa och balansläget i Sverige. Fortsatt stor efterfrågan av spannmål till foderproduktionen är en avgörande faktor för prisbildningen och vi har fortfarande underskott på vete i Sverige. Tillväxttakten för ekologiskt foder har sjunkit men efterfrågan ligger fortfarande på en hög nivå. Detta tillsammans med nya underskottsmarknader i Europa, detta år UK, så borgar det för en svagt positiv prisutveckling under lagringsperioden. .


Göran Karlsson
Produktmarknadschef havre/oljeväxter/trindsäd
2012-10-09


Denna marknadsinformation har tagits fram av Lantmännen ek för, Division Lantbruk. Syftet med marknadsinformationen är att ge allmän information till våra kunder och utgör inte något investeringsråd eller personlig rekommendation.
 
Gyllebo Gödning
 
Agriprim