Marknadsrapport EKO v. 24
Marknadsrapport EKO v. 24

Marknadsrapport EKO v. 24


Prisnivån på ny skörd ligger lägre än skörd 2011, men Lantmännens terminspriser för skörd 2012 ligger ändå på en hög historisk nivå. Prissäkring av skördeleveranser måste ske innan den 2 juli då Lantmännen under perioden 2 juli – 30 november, enbart tar emot och köper i poolen. Premien för EKO jämfört med konventionell spannmål bedöms att bli oförändrad.

Marknadsläget
 

 

Under senaste månaden har vädret och fundamenta fått en allt större betydelse på marknaden och för prisrörelserna. Till att börja med präglades maj av skuldkrisen inom EU 27 och börserna gick ned. Sedan kom USDA med en ”bullish” rapport i maj och allt steg kraftigt. Därefter har marknaden konstaterat att det ser generellt ganska bra ut och uppgången har dämpats. Nästa USDA rapport i juni mottogs ”bearish” av marknaden och priserna har satts under viss press. Produktionen skrevs ned mindre än förväntat och lägre konsumtion har påverkat börshumöret.

Nu är det dock vädret som betyder mest. Mycket kan därmed hända och vi vet sedan tidigare att när det ser som bäst ut så finns det ” dolda jokrar” som kan hoppa upp och ändra förutsättningarna. Förra året hette en ”DON” i år kan det bli några andra.
Vårsådden är nu klar på norra halvklotet. Det har generellt gått bra, men blivit lite försenad i delar av Sverige, Finland och Kanada.
Det som präglar vårsådden 2012 är att den blivit mycket utdragen i ovanstående länder och därmed kan man räkna med en ganska lång skördeperiod.

Intresset för skörd 2011 från både kunder och leverantörer börjar nu bli mindre. Fokus riktas mer och mer mot den nya grödan. Kunderna har allmänt, oavsett om det gäller konventionell råvara eller Ekospannmål börjat handla utifrån den korta sidan. Det innebär att man många gånger har sålt till kund först, åtminstone har avtal på gång, innan man köper råvaran. Och när man köper delar man upp köpen mer i småposter. Detta är en följd av den rörliga marknaden med ett pris som varierar väldigt mycket på kort tid. Man vill inte riskera att hamna fel prismässigt.

Vi får fortfarande mycket positiva signaler från EKO marknaden. Känslan är att intresset breddats. Motorn för ekospannmål är som alla känner till förbrukningen till foder, antingen på egna gården eller via tillverkning på foderfabrik. Nu kommer signaler även från livsmedelssidan att man åtminstone överväger att satsa hårdare på det ekoligiska sortimentet. Detta tydliggör i ännu högre grad att vi behöver fler ekologiska spannmålsleverantörer i Sverige. Om inte begränsas tillväxten eller vi blir som EKO land Sverige mer beroende av import.


Marknadsläget för den ekologiska spannmålen i korthet;

• Vår bedömning är att det fortfarande är tillväxt i den ekologiska marknaden. Takten har stannat av, men den växer fortfarande.

• Av den totala produktionen på 170 000 – 225 000 hektar stannar ca 2/3 kvar på gården för egen animalieproduktion och av den 1/3 som går ut i handel hamnar ca 2/3 i foderindustrin. Man kan därför lugnt säga att motorn i EKO odlingen är animalieproduktionen.

• Från Lantmännen ser vi en tendens att allt mer ekologisk spannmål används på den egna gården och/eller säljs direkt till grannar med animalieproduktion.

• Signaler från kommuner och landsting kommer fortfarande in där man aviserar att gå över till ekologiska livsmedelsråvaror. Ledorden är bl.a. hållbarhet, mindre kemikalier, lokalt odlat/svenskt, djuromsorg och öppna landskap.

• Intresset för skörd 2011 har minskat men det finns fortfarande visst behov kvar fram till ny skörd. Annars är nu kundernas fokus mer inriktat på skörd 2012. Kunderna är dock avvaktande och tror på lägre priser.

• Höstsådden har till skörd 2012 minskat dramatiskt i västra Sverige och då minst 25 % av alla KRAV certifierade lantbrukare finns i den delen av Sverige får man räkna med att produktionen av höstvete minskar i Sverige till skörd 12.

• Inför skörd 2012 kommer inte produktionen av KRAV vete att räcka till i Sverige. Importen kommer därför att fortsätta och det finns tendens till att den blir större.

• Tillgången på åkerbönor/ärter har varit god skörd 2011 i förhållande till efterfrågan. Blir skörden normal till hösten finns det risk att det blir prispress på dessa grödor.

• I Sverige odlas det enligt preliminära uppgifter ca 1 900 hektar KRAV oljeväxter till skörd 2012. Mycket stannar kvar på gården till foder, vilket innebär att det som kommer ut till handeln inte räcker till livsmedelsindustrins efterfrågan. Det har påverkat priset positivt och Lantmännen köper nu svenska KRAV oljeväxter till ett terminspris på 6 850 SEK/ton för skördeleverans.

Pris
Marknadspriset för den ekologiska spannmålen skörd 2011 har legat ganska oförändrat under den senaste perioden. Undantag är högre priser på KRAV råg och KRAV grynhavre där det varit brist på råvara
Priserna för skörd 2012 är i detta läge ca 200 – 300 SEK/ton lägre än för skörd 2011. Det är i stort sett samma skillnad vi kan se för den konventionella spannmålen. Premien för den Eko spannmålen har inte försämrats, men vi kan se att pressen är större nu under skördeperioden jämfört med lagerperioden.

Priserna för skörd 2011 kommer att finnas till den 29 juni, därefter övergår Lantmännen helt till inköp baserat till prisnivån som kommer att gälla för skörd 2012.

Från den 2 juli kommer Lantmännen att släcka ned alla terminspriserna för skördeperioden(dock inte för KRAV raps) och enbart köpa in okontrakterad KRAV – vara på poolpris, för leveranser mellan den 1 juli och 30 november. Det innebär att den som vill terminssäkra KRAV på ännu inte kontrakterade kvantiteter för perioden 1 juli till 30 november, till dagsaktuella terminspriser, måste göra det innan den 2 juli.

För skörd 2011 betalar Lantmännen per den 15 juni 2012 för Höstvete KRAV 3 020 SEK/ton, Vårvete KRAV 3 200 SEK/ton, Råg KRAV 3 020 SEK/ton och för Grynhavre KRAV 3 500 SEK/ton.

Terminspriserna för skörd 2012 ligger fortfarande på en historiskt hög nivå och borde av den anledningen vara attraktiva. Per den 15 juni 2012 betalar Lantmännen för skördeleverans för Höstvete KRAV 2 680 SEK/ton, Vårvete KRAV 2 770 SEK/ton, Grynhavre KRAV 2 670 SEK/ton och för raps KRAV 6 850 SEK/ton.


Prognos
Vi har fortfarande ett underskott på Eko spannmål, speciellt Eko vete i Sverige. Lantmännen behöver därför importera vete och den kvantiteten kommer förmodligen att öka till kommande skördeår. Det gör att det finns en kraftig bromskloss för kraftigt lägre priser för Eko spannmål i Sverige.
Samtidigt ska vi komma ihåg att vi kan använda importerad certifierad Eko spannmål, framförallt till foderproduktionen och att vi därmed lever vi på en internationell marknad där priset sätts inte enbart på hur det ser ut i Sverige.
Dessutom är det viktigt att de ekologiska slutprodukterna är konkurrenskraftiga gentemot de konventionella för att den ekologiska konsumentmarknaden ska kunna fortsätta att växa.

I det marknadsläge vi befinner oss, är det därmed inte konstigt att när vi går in i ny skörd på en lägre nivå för de konventionella grödorna, så gäller det även Eko grödorna rent generellt.

Vår bedömning är dock att premien för den ekologiska spannmålen jämfört med den konventionella inte kommer att ändra sig speciellt mycket. Så ett sätt att bedöma priset för den ekologiska spannmålen är att följa den konventionella prisnivån. Generellt kan man räkna med en premie för Eko vete som ligger plus 110 - 150 €/ton över den konventionella.

Undantaget från detta är att åkerböna och ärter är satta under viss press då det odlas och säljs förhållandevis mycket av dessa råvaror i förhållande till vad foderfabrikerna kan använda.

Utsikterna ser fortsatt bra ut för KRAV Råg, KRAV grynhavre och KRAV raps kopplat till prognoser om större efterfrågan än tillgång, utifrån ett europeiskt perspektiv där Sverige kan vara exportör.

Göran Karlsson
Produktmarknadschef havre/oljeväxter/trindsäd
2012-06-15Denna marknadsinformation har tagits fram av Lantmännen ek för, Division Lantbruk. Syftet med marknadsinformationen är att ge allmän information till våra kunder och utgör inte något investeringsråd eller personlig rekommendation.
 
Gyllebo Gödning
 
Agriprim